آموزش ریست پسورد دستگاه هایک ویژن

ریست پسورد هایک ویژن

آموزش ریست پسورد دستگاه هایک ویژن

برای ریست پسورد دستگاه هایک ویژن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار (SADP ) را از ﺳﺎﯾﺖ هایک ویژن بخش  نرم افزار هایک ویژن دانلود و در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ دورﺑﯿﻦ مداربسته ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ریست پسورد هایک ویژن

۱- ابتدا نرم افزار را نصب و اجرا کنید, سپس دستگاه دی وی ار و یا دوربین مداربسته خود که میخواهید پسورد را ریست کنید توسط کابل شبکه به درگاه شبکه رایانه خود متصل کرده و دستگاه آنلاین که در صفحه مشاهده میکنید را انتخاب کرده و گزینه forget password را کلیک کنید.


۲- سپس در پنجره باز شده بر روی گزینه Export کلیک نمایید تا یک فایل برای شما با پسوند .xml تولید کرده و فایل را درمسیر انتخاب شده خود ذخیره کنید. سپس فایل تولید شده را همرا با عکس از مدل دستگاه که در زیر آن درج شده برای ایمیل پشتیبانی هایک ویژن ارسال کیند. (support@hikvision.com)

 


۳- بعد از اینکه فایلی از طرف شرکت هایک ویژن به دست شما رسید دستگاه را دوباره به رایانه وصل کرده و برنامه را باز کنید و از قسمت Import file فایل را به نرم افزار دهید و در فیلد پایین رمز جدید را وارد کرده و ر فیلد بعدی همان رمز جدید را مجدد وارد کنید و گزینه Confrim کلیک کنید.

 

نکات قابل توجه

  1. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎﺷﺪ
  2. (ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ را در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ)
  3. از زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ رﯾﺴﺖ ﭘﺴﻮرد هایک ویژن و دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
  4. چنانچه ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم Reset Failed ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﯾﮑﺒﺎر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ری اﺳﺘﺎرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮی اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. (ﭘﯿﻐﺎم Reset Failed ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮشﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﯾﺴﺖ ﭘﺴﻮرد و ﯾﺎ اﯾﺮادات وﯾﻨﺪوزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *