ریست پسورد هایک ویژن

آموزش ریست پسورد دستگاه هایک ویژن

برای ریست پسورد دستگاه هایک ویژن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار (SADP ) را از ﺳﺎﯾﺖ هایک ویژن بخش  نرم افزار هایک ویژن دانلود و در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ دورﺑﯿﻦ مداربسته ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ...

ادامه مطلب